Kindercentrum Bisonspoor heeft zich ten doel gesteld om kwalitatief hoge begeleiding en zorg te bieden aan kinderen van 0 tot 12 jaar en neemt alle verantwoordelijkheid voor een een duidelijk en modern Pedagogisch Beleid.
Voor de implementatie van het Pedagogisch Beleid ondernemen wij o.a. acties als:
 • Elk jaar nodigen wij een extern deskundige in Opvoeding/Ontwikkeling Kinderen, pm-ers zijn bij “workshops” aanwezig.
 • Elk jaar biedt Pedagogisch Beleidswerker een voorlichtingsavond/opfris training met als onderwerp “Positief Opvoeden”.
 • Elk Kwartaal ontmoeten pm-ers en Pedagogisch Beleidsmedewerker elkaar en wordt een onderwerp besproken inzake Opvoeding/Ontwikkeling Kinderen.
 • Elke week ontmoeten pm-ers en Pedagogisch Beleidsmedewerker elkaar en is er ruimte voor zorg en begeleiding aa pm-ers inzake werkhouding, bijzondere situaties etc..
Pedagogisch Beleidsmedewerker
De Pedagogisch Beleidsmedewerker kenmerkt zich door het ontwikkelen, vertalen en implementeren van het pedagogisch beleid binnen het Kindercentrum en vertaalt het beleid naar de concrete werkpraktijk. Tevens heeft de functionaris als allround coach een actieve rol in de verbetering van de pedagogische kwaliteit van dienstverlening en professionele ontwikkeling van de pedagogisch medewerkers op het aandachtsgebied (ook bij complexe werksituaties). De functionaris draagt als coach zorg voor de juiste uitvoering van het pedagogisch beleid op de werkvloer.
De Pedagogisch Beleidsmedewerker
 • Draagt bij aan de voorbereiding, ontwikkeling en uitvoering van het pedagogisch beleid
 • Verbeterd middels coaching de kwaliteit van werkzaamheden
 • Bereidt pedagogisch beleid voor en helpt mede ontwikkelen
 • Signaleert in- en externe trends en ontwikkelingen op het aandachtsgebied en behoeften tot verbetering van bestaande processen, methoden en programma’s.
 • Vertaalt trends, ontwikkelingen en behoeften tot verbetering of vernieuwing naar het pedagogisch beleid van de organisatie en legt deze voor aan de leidinggevende.
 • Zorgt voor draagvlak, acceptatie en de benodigde communicatie.
 • Adviseert leidinggevende en interne betrokkenen omtrent het te voeren beleid op het aandachtsgebied.
 • Draagt zorg voor de afstemming van beleid met interne betrokkenen en externe instanties.
 • Vertaalt pedagogisch beleid naar concrete activiteiten, methoden en/of instrumenten en levert een bijdrage aan de implementatie hiervan binnen het kindercentrum (op de groep)/ gastouderbureau.
 • Bewaakt het kwaliteitsniveau van het pedagogisch beleid binnen de organisatie, evalueert het uitgevoerde beleid en doet verbeter-voorstellen.
 • Geeft voorlichting, informatie en advies aan in- en externe belanghebbenden omtrent programma’s, methoden en instrumenten.
 • Signaleert mogelijkheden voor de doorontwikkeling en verdere professionalisering van de dienstverlening. Draagt kennis en informatie over het pedagogisch beleid over ten behoeve van deskundigheidsbevordering, zowel intern als extern (scholen, ouders etc.).
 • Helpt medewerkers in het signaleren van knelpunten en/of hiaten in hun werkzaamheden, kennis en vaardigheden van medewerkers in relatie tot het pedagogische beleid en achterhaalt samen hun coachingsbehoeften. Stelt een (individueel/ groepsgericht) coachingsplan op en/of faciliteert in het opstellen daarvan.
 • Draagt bij aan de kwaliteitsverbetering door het coachen, ondersteunen en adviseren van medewerkers bij de begeleiding van de betreffende groep kinderen (ook in complexe situaties). Treedt afhankelijk van de situatie begeleidend, stimulerend of interveniërend op.
 • Bewaakt de kwaliteit van het functioneren van medewerkers en bespreekt dit met de leidinggevende.
 • Organiseert en geeft trainingen gericht op deskundigheidsbevordering, bespreekt vorderingen en evalueert de inhoud en lesvorm.
 • Fungeert als voortrekker en voorloper bij veranderprocessen en deskundigheidsbevordering.
Pedagogisch Coach

De Pedagogisch Coach kenmerkt zich door het als allround coach verbeteren van de pedagogische kwaliteit van dienstverlening en professionele ontwikkeling van de pedagogisch medewerkers/ peuterspeelzaalleid(st)ers op het aandachtsgebied (ook bij complexe werksituaties). De Pedagogische Coach fungeert als spil tussen het pedagogische beleid en de uitvoering hiervan en wordt door het Kindercentrum als Extern adviseur ingeschakeld.

Het doel van de Pedagogisch Coach is het coachen van medewerkers vanuit het pedagogisch beleid ten behoeve van het mede verbeteren van de kwaliteit van werkzaamheden.

De Pedagogische Coach bezoekt het Kindercentrum regelmatig, werkt samen met Pedagogisch Beleidsmedewerker en

 • helpt medewerkers in het signaleren van knelpunten en/of hiaten in hun werkzaamheden, kennis en vaardigheden in relatie tot het pedagogische beleid en achterhaalt samen hun coachingsbehoeften. Stelt een (individueel/ groepsgerichte) coachingsplan op en/of faciliteert in het opstellen daarvan.
 • draagt bij aan de kwaliteitsverbetering door het coachen, ondersteunen en adviseren van medewerkers bij de begeleiding van de betreffende groep kinderen (ook in complexe situaties). Treedt afhankelijk van de situatie begeleidend, stimulerend of interveniërend op.
 • bewaakt de kwaliteit van het functioneren van medewerkers en bespreekt dit met de Pedagogisch Beleidsmedewerker.
 • organiseert en geeft trainingen gericht op deskundigheidsbevordering, bespreekt vorderingen en evalueert de inhoud en lesvorm.
 • fungeert als voortrekker en voorloper bij veranderprocessen en deskundigheidsbevordering.
 • signaleert structurele knelpunten in de ontwikkeling van medewerkers, kwaliteit van werkzaamheden en/of processen, methoden en programma’s en vertaalt deze naar adviezen voor verbetering van het gehanteerde beleid.
terug naar eerdere pagina