Pedagogisch Medewerker

Bij ons Kindercentrum staat het kind centraal, en we geloven sterk in het onmetelijke potentieel van jonge kinderen. Vanaf de hulpeloze babyfase tot aan de mondige peuter-, kleuter- en schoolleeftijd, begeleiden wij elk kind in zijn of haar unieke ontwikkelingsreis. De omgeving waarin een kind opgroeit en de mensen om hen heen spelen een cruciale rol in het realiseren van die mogelijkheden en het tempo van die ontwikkeling. Als Kindercentrum leveren wij een waardevolle bijdrage aan deze fase van groei en ontdekking.

In onze Professionele Kinderopvang werken wij met Toegewijde Begeleiders!Onze Pedagogische Medewerkers spelen een essentiële rol bij de begeleiding van elk kind. Ze bieden ondersteuning bij:

  • Het wennen aan onze omgang en begeleidingsstijl;
  • De sociaal-emotionele ontwikkeling;
  • Het opbouwen van een positief zelfbeeld;
  • Het ontwikkelen van sociale vaardigheden;
  • De lichamelijke (motorische) ontwikkeling;
  • Het vergroten van lichaamsbesef;
  • De intellectuele (cognitieve) ontwikkeling;
  • Het stimuleren van creativiteit;
  • Het bevorderen van zelfredzaamheid;
  • De taalontwikkeling.

Onze pedagogisch medewerkers werken altijd in een vaste stamgroep, waardoor kinderen vertrouwde gezichten om zich heen hebben en een hechte band kunnen opbouwen. Ze zijn toegewijd aan het bevorderen van de zelfstandigheid, creativiteit en kritische denkvaardigheden van elk kind, evenals het aanleren van belangrijke sociale vaardigheden.

Elke pedagogisch medewerker zorgt ervoor dat het kind zich veilig en comfortabel voelt in de omgeving. We passen onze begeleiding individueel en in groepsverband aan op de ontwikkelingsfase van het kind. Als er eventuele knelpunten worden gesignaleerd, hanteren we het KindVolgSysteem / Ontwikkelingsproblemen protocol (alleen kdv). Hierbij worden ouders nauw betrokken bij de zorg voor hun kind, en werken we samen om het beste pad voor het kind te bepalen.

Onze pedagogisch medewerkers zijn zich voortdurend bewust van de normen en waarden die worden uitgewisseld tussen kinderen en tussen kinderen en medewerkers. We leren kinderen respect te hebben voor anderen en bevorderen een positieve omgang binnen de groep. Onze medewerkers zijn kritisch over hun eigen normen en waarden en streven naar bewustwording van eventuele vooroordelen, om te voorkomen dat deze hun houding beïnvloeden.

We hechten veel waarde aan continuïteit en veiligheid, daarom zorgen we voor vervanging wanneer collega’s uitvallen, zodat kinderen geen nadelige invloed ondervinden. Onze medewerkers verplichten zichzelf om zich voortdurend te ontwikkelen en bij te scholen, met cursussen, trainingen en teambijeenkomsten onder begeleiding van gekwalificeerde docenten en pedagogen.

Bij Ons Kindercentrum is de groei en ontwikkeling van elk kind onze prioriteit. Samen met ouders en medewerkers bouwen we aan een veilige en stimulerende omgeving waarin kinderen kunnen floreren en hun volledige potentieel kunnen benutten. We werken samen aan een positieve en waardevolle toekomst voor elk kind!

terug naar eerdere pagina