Pedagogisch Medewerker

Het kind heeft een groot potentieel aan ontwikkelingsmogelijkheden in zich en ontwikkelt zich op stormachtige wijze van een hulpeloze baby tot een vaak mondige peuter, kleuter en schoolkind. De situatie waarin het kind opgroeit en de mensen die het kind omringen spelen een belangrijke rol in de manier waarop die mogelijkheden worden gerealiseerd en ook in welk tempo dat gebeurt. Het Kindercentrum levert hieraan een belangrijke bijdrage.

De Pedagogische Medewerker begeleidt het kind:

 • Bij het wennen aan onze manier van omgang en begeleiding;
 • Bij de sociaal-emotionele ontwikkeling;
 • Bij de ontwikkeling van het positieve zelfbeeld;
 • Bij de ontwikkeling van de sociale houding;
 • Bij de lichamelijke (motorische) ontwikkeling;
 • Bij de groei van Lichaamsbesef;
 • Bij de verstandelijke (cognitieve) ontwikkeling;
 • Bij de ontwikkeling van creativiteit;
 • Het stimuleren de zelfredzaamheid;
 • In de taalontwikkeling.

Verder, de pedagogische medewerker:

 • Werkt altijd op een eigen vaste stamgroep (vaste gezichten) met een eigen kleine cirkel van collega’s.
 • Is altijd gericht op de ontplooiing van het kind tot een zelfstandige, creatieve en kritische persoon en op het aanleren van sociale vaardigheden.
 • Heeft als taak om het kind in een veilige en prettige omgeving de dag te laten doorbrengen. Hierbij wordt zowel individueel als in groepsverband bewust aangesloten op de ontwikkelingsfase waarin het kind zich bevindt.
 • Is altijd alert op het signaleren van mogelijke knelpunten in de ontwikkeling van het kind. Het protocol KindVolgSysteem / Ontwikkelingsproblemen is hierbij van toepassing (alleen kdv). Kern van dit protocol is dat het kind eerst uitgebreid wordt geobserveerd door de groepsleiding en dat ouders vervolgens betrokken worden bij de zorg over het kind. Gezamenlijk wordt besproken wat het beste zou zijn voor het kind. Ouders houden de regie over eventuele ondersteuning door externe deskundigen.
 • Is continue bezig met het maken van de juiste afweging tussen individuele- en groepsbelangen. Binnen de individuele vrijheid die voor het kind gecreëerd wordt om te zijn wie het is, leert het kind ook gaandeweg respect te hebben voor anderen.
 • Is in contact met alle kinderen uit een groep, de omgang van de groepsleiding met de groep als geheel en de contacten tussen de kinderen onderling.
 • Weet zich op alle niveaus bewust van een voortdurende uitwisseling van waarden en normen (verbaal en non-verbaal). Voor een gedeelte vindt dit bewust plaats, voor een gedeelte ook onbewust. Tussen kinderen onderling speelt regelmatig wat hoort en wat niet hoort, op deze manier ontwikkelen zij ook een gevoel en een geweten.
 • Is zij kritisch ten aanzien van haar eigen normen en waarden en probeert zich bewust te worden van eigen vooroordelen en het gedrag wat daaruit voortvloeit. Er wordt actief geprobeerd te voorkomen dat vooroordelen ontstaan, juist omdat het kind van nature nieuwe dingen open tegemoet treedt.
 • Signaleert altijd wanneer een collega zich niet houdt aan het pedagogische beleid en heeft de plicht dit zo spoedig mogelijk op een daartoe geëigende plaats aan de orde te stellen. Het wordt op prijs gesteld als ook ouders eventuele signalen op een daartoe geëigende plaats aan de orde stellen.
 • Draagt zorg voor vervanging wanneer er collega’s uitvallen door ziekte of vakantie zodat uitval voor de kinderen geen enkele invloed heeft op veiligheid en vertrouwen. Door flexibele parttimers die altijd bereid gevonden worden om een andere/extra dag te werken kunnen wij continuïteit waarborgen en zijn opvallende personele veranderingen niet aan de orde.
 • Verplicht zich om zich te ontwikkelen en in groei te blijven, Zo neemt zij over een periode van een jaar minstens deel aan cursus Kinder-EHBO, cursus BHV, cursus Positief Opvoeden, teambijeenkomst met als onderwerp Praktische Uitvoering Pedagogisch Beleid, teambijeenkomst met als onderwerp Samenwerking, teambijeenkomst met als onderwerp Positief Opvoeden en teambijeenkomst met als onderwerp Veiligheid & Hygiëne. De groepsleiding mag op eigen initiatief cursus en thema uitkiezen en volgen wanneer er behoefte is tot bijscholing en/of verdieping van een onderwerp. Cursus, training en bijeenkomsten worden altijd begeleidt door gekwalificeerde docenten en/of pedagogen.
 • Is in het bezit van het diploma Kinder-EHBO gevolgd, en weet hoe te handelen in nood. In spoedgevallen wordt medische hulp ingeroepen, of wordt met het kind naar de dichtstbijzijnde polikliniek/huisarts gegaan. Ouders worden hiervan zo spoedig mogelijk in kennis gesteld.

Elk stamgroep team heeft een groepsvertegenwoordiger van de maand. Deze pm-er is een maand lang eindverantwoordelijk voor alles wat er op de groep gebeurt. Een x per week komen de groepsvertegenwoordigers samen en bespreken zij met directie de bijzonderheden van elke groep.

Een x per kwartaal komen alle pm-ers op een maandagavond bij elkaar. Het hele team, inclusief directie, bespreekt zaken die aan de orde zijn, beleid, visie, etc..

Een x per jaar komen alle pm-ers van een stamgroep bij elkaar voor een “beleidsavond”. Samen nemen zij het beleid door en bepalen eventueel een Plan van Aanpak. De evaluatie van het plan van Aanpak vindt drie maanden laten plaats samen met een directielid.

terug naar eerdere pagina