Als ouders gebruik willen maken van onze diensten gaan zij een overeenkomst aan. Deze zal vanaf de datum van ondertekening worden gehandhaafd tot en met de dag waarop het kind 4 jaar wordt.

De overeenkomst kan tussentijds altijd worden beëindigd wanneer één der partijen tenminste één maand voor afloopdatum schriftelijk aan de andere partij te kennen heeft gegeven een voortzetting niet op prijs te stellen.

Ouders betalen elke maand een bedrag welke overeenkomt met de kosten voor het aantal dagdelen/uren welke elke week door het Kindercentrum zijn gereserveerd voor de opvang, begeleiding en zorg van hun kind.

Het maandbedrag zal elke maand rond de 26ste doormiddel van automatische incasso worden geïncasseerd.  Ten behoeve van de incaseo tekenen ouders/verzorgers een machtiging.

Het uurtarief wordt jaarlijks op 1 januari aangepast op basis van het prijsindexcijfer voor de gezinsconsumptie en op basis van de ontwikkelingen in de CAO-kinderopvang en kinderopvangtoeslag.

Ouders hebben recht heeft op een tegemoetkoming in de kosten voor de kinderopvang. Zij kunnen Kinderopvang Toeslag aanvragen bij de Belastingdienst. Voor vragen hierover kunnen zij terecht bij de belastingdienst 0800 – 0543.

Het Kindercentrum draagt er zorg voor dat de juiste gegevens maandelijks (de genoten opvang uren en de bijhorende betalingen) met de belastingdienst worden gedeeld zodat uitbetaling aan ouders door de belasting soepel verloopt.