Diploma lijst Aangepast

Cao-partijen in de kinderopvang hebben de diploma lijst voor pedagogisch medewerkers in de kinderopvang, peuteropvang en buitenschoolse opvang aangepast. Sommige opleidingen zijn vervallen. Dit heeft alleen consequenties voor nieuwe beroepskrachten.

De aangepaste diplomalijst is gepubliceerd op de website van FCB. Er bestond al langer een wens om de lijst te moderniseren. In de oude lijst stonden diploma’s die niet met het vak te maken hebben. Soms is de naam van de opleiding gewijzigd of bestaat de opleiding helemaal niet meer. Ooit is besloten dat een diploma die eenmaal op de lijst is gezet, niet meer zou verdwijnen. Maar de cao-partijen hebben nu toch besloten om de lijst te actualiseren.

In de praktijk betekent dat sommige opleidingen die voorheen goed genoeg waren om in de kinderopvang te werken, dit per juni 2018 niet meer zijn. Dit heeft geen consequenties voor zittende pedagogisch medewerkers. Stel dat zij een diploma hebben dat nu van de lijst is verwijderd, dan hoeven zij zich niet opnieuw te kwalificeren. Ook sollicitanten die nu in de procedure zitten, kunnen nog tot 1 september aangenomen worden. Pedagogisch medewerkers die naar een nieuwe werkgever gaan, kunnen blijven werken, zolang ze niet langer dan 1 jaar een onderbreking van werken hebben.

De volledige overgangsregeling luidt:  ‘Een pedagogisch medewerker/ peuterspeelzaalleidster met een opleidingsachtergrond die per 1 juli 2018 is vervallen als kwalificerende opleidingsachtergrond en die voor 1 september 2018 als zodanig werkzaam is (geweest) al dan niet met een onderbreking van één jaar of minder, direct voorafgaand aan 1 september 2018, voldoet aan de kwalificatie-eis voor de functie van pedagogisch medewerker in de dagopvang en/of BSO/NSO. Dit geldt ook bij een onderbreking van één jaar of minder na 1 september 2018.’

Het idee van de opgeschoonde diplomalijst is dat diploma’s  die kwalificeren voor dagopvang en peuterspeelzaalwerk echt gericht zijn op het werken met kinderen. Dat betekent bijvoorbeeld dat Verpleegkundige diploma’s niet langer meer voldoende zijn om in de kinderopvang te werken. Dat geldt ook voor bijvoorbeeld Maatschappelijk Werk en Dienstverlening.  Nieuw is een aantal Associate Degree-opleidingen.

Voor de bso bestond een wens om de lijst met opleidingen uit te breiden. Dit heeft al met al tot het besluit geleid dat de minst relevante diploma’s zijn vervallen, maar dat er ook diploma’s zijn gehandhaafd. En dat daarnaast er een brede toevoeging is op het terrein van bijvoorbeeld sport en lerarenopleidingen. Voorbeelden hiervan zijn Lerarenopleiding Pedagogiek, Verzorging/Huishoudkunde en Instructeur paardensport en –houderij. Opvallende opleidingen, zoals de laatstgenoemde komt voort uit de wens om mensen in de buiten-bso of activiteitengerichte bso te laten werken.

Naar de vernieuwde diplomalijst

terug naar eerdere pagina